Privacybeleid

PRIVACY POLICY


1. Algemeen
Deze privacy policy (hierna: “Privacy Policy”) is van toepassing op de persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die Moobi.eu (hierna: “Moobi” of “wij” of “ons”) in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website moobi.eu(“Website”) verwerkt. Wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, ga je akkoord met de onderstaande Privacy Policy. Deze Privacy Policy is ook te raadplegen, downloaden en printen op onze Website.

Wij respecteren jouw privacy. De Persoonsgegevens die wij over jou verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn.
Moobi is gevestigd aan de Watermanweg 30, 3067GG te Rotterdam en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 24227785. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via privacy@fource.nl.


2. De verwerking van Persoonsgegevens
Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van jou verwerken:
- Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot jouw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
- Financiële gegevens, waaronder maar niet beperkt tot jouw bankgegevens.
Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze Website. Wij bewaren jouw Persoonsgegevens of andere gegevens die jij aan ons al dan niet via de Website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.


3. Het verstrekken van Persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van Persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je Persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor je ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven Persoonsgegevens ontvangen. Als de invoer van Persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke Persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts Persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.


4. Hoe verzamelen wij informatie
Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen doordat jij deze in het kader de vraag naar een product en/of dienst aan ons verstrekt, doordat jij een klantaccount aanmaakt op onze Website, ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding waarvan jij gebruik maakt. Tevens kunnen wij op jouw verzoek Persoonsgegevens van jou verkrijgen van derden.


5. Doeleinden
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren;
- om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;
- het uitvoering geven aan acties;
- om met jou in contact te kunnen treden;
- als je daarvoor je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om je (elektronische) commerciële boodschappen (nieuwsbrieven) met informatie over onze producten en diensten toe te sturen, alsmede van producten en diensten van aan ons gelieerde partijen;
- om je gebruikersinformatie en serviceberichten, zoals push notificaties, toe te sturen;
- om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
- voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
- om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Jouw Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.


6. Derden
Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy worden verwerkt. Het is ook mogelijk dat deze derden zelf de doeleinden van de verwerking bepalen. In dat geval kwalificeren zij niet als verwerker maar als verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en vindt verwerking plaats op basis van de privacyverklaring van die derden. Wij verstrekken jouw Persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


7. Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.


8. Links naar websites van anderen
Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


9. Inzage, correctie, verzet en verwijdering
Je kunt ons verzoeken jouw Persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via privacy@fource.nl. In dat geval is het mogelijk dat wij de verzoeken vragen om diens identiteit aan te tonen. Dit doen we ter bescherming van jou, zodat je Persoonsgegevens niet bij iemand terechtkomen die daar geen bevoegdheid toe heeft op basis van geldende wetgeving.


10. Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Top